Thiên đường của người không có ta – Chapter 15

5x19_GabrielMain

Title: Thiên đường của người không có ta

Author: Pisceslfcat

Rating: R

Edit: Noctuelle

Pairing: Sam/Dean, Wincest

Fandom: Supernatural

Read More »